Knowledge

เลือกใช้หินเพชร อย่างไรให้เหมาะสม
21/10/2561 19:07
ชนิดบอนด์ ของหินเพชร แบ่งออกได้หลายชนิด แต่หลักๆที่มักจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดมี 2 ชนิดบอนด์ ด้วยกันคือ เรซินบอนด์ และ อีเล็ดโทรเพลท (เพชรชุบ)